Introduction

By visiting or navigating the https://borashop.eu/ website (hereinafter website), every visitor or registered user of the website consents to respect the following provisions.

Please read these provisions carefully before using the website. Please use the info@borashop.eu e-mail if you have any questions. If you do not agree with the provisions of these terms, you must immediately leave this website.

These website terms of use govern your access to and use of the website and the access to and use of all affiliated domains and subdomains, including any version or trial version insofar as they are not governed with their own special terms of use.

These website terms of use are not intended for the purposes of conducting business with consumers and, consequently, do not regulate the concluding of distance contracts via the website; this information is given on the subpage General terms and conditions of the https://borashop.eu/ website.

Displaying and using the website may require you to install certain hardware and software, for which you are responsible yourself as a visitor or registered user.

Website provider information:

·         BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,

·         Izola, Koprska ulica 1,

·         6310 Izola – Isola,

·         Identification number: 2028549000

·         Tax identification number: 91456525

·         E-mail: info@borashop.eu

·         Telephone: +386 (0)41 646 800

(hereinafter provider).

 

Liability for the accuracy of data and the accuracy and reliabilty of information on the website.

The provider makes no warranty as to the accuracy of data posted on this website nor that all the products and services are available in all countries under the same conditions.

Third-party actions and information liability.

The provider does not manage and is not liable for the information received from third parties and are accessible to the visitor or registered user on this website.

Ensuring web shop operation.

The provider aims to provide continuous, unhindered and safe access and use of the web shop to all users via regular communication channels or means, which can be hindered by numerous circumstanes outside of the provider's control. Consequently, the provider is not liable to the users of the web shop for the disrupted operation of the website and the potential inability to access the content and products on offer in the web shop, which the user agrees to by using this web shop.

The provider enables access to the web shop with communication means on a free basis, but the use and access to the web shop may be related to costs outside of the company's control (e.g. electricity, internet access, mobile data, etc.).

Copyright and intellectual property ownership.

The content shown on this website, including all the texts, graphics, logos, buttons, images, audio recordings and computer programmes, is the exclusive property of the website provider or its partners.

Copyright also protects all the databases (including the selection, management and configuration) you can access on this website.

Any unauthorised reproduction, modification, distribution, transfer, subsequent posting, display, or software or content operation on the website is strictly prohibited.

Allowed use.

This website can only be used in the following personal and non-commercial manner: (i) viewing this website; (ii) interaction with contact forms, purchasing products in accordance with the General terms and conditions of the https://borashop.eu/ website; (iii) sharing and posting the link to this website.

The use of automated systems or software for data gathering from this website for commercial purposes (“screen scraping”) is strictly prohibited.

Validity and changes to the provisions of these terms

The provisions of these terms enter into use on 31 April 2020 and are valid until their retraction or amendment.

These general terms may occasionally change, which will be promptly posted on the website.

Pravila uporabe spletnega mesta

Uvod

Vsak obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletnega mesta, z obiskom oziroma navigacijo po spletnem mestu https://borashop.eu/ (v nadaljevanju: spletno mesto), konkludentno pristaja na spoštovanje naslednjih določil.

Pred uporabo spletnega mesta je potrebno skrbno preberati tu zajeta določila. V primeru morebitnih vprašanj, se lahko obrnete na naslov info@borashop.eu

Če se s z določili teh pravil ne strinjate, ste dolžni nemudoma zapustiti to spletno mesto.

Ta pravila uporabe spletnega mesta urejajo dostop in uporabo navedenega spletnega mesta, ter dostop in uporabo vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so z njo povezane, vključno s katero koli različico oziroma njeno preizkusno različico, v kolikor te niso urejene s svojimi posebnimi pogoji uporabe. 

Ta pravila uporabe spletnega mesta se ne uporabljajo za namene poslovanja s potrošniki in posledično ne urejajo sklepanja pogodb na daljavo preko spletnega mesta, pač pa so te informacije navedene na podstrani Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://borashop.eu/ 

Za prikazovanje in uporabo spletnega mesta boste morda morali imeti nameščeno določeno strojno in programsko opremo, za kar ste kot obiskovalec oziroma registrirani uporabnik odgovorni sami.

Podatki o ponudniku spletnega mesta.

  • BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
  • Izola, Koprska ulica 1,
  • 6310 Izola – Isola,
  • Matična številka: 2028549000
  • Davčna številka: 91456525
  • elektronski naslov: info@borashop.eu
  • telefon: +386 (0)41 646 800

(v nadaljevanju: ponudnik).

Odgovornost za točnost podatkov in pravilnost ter zanesljivost informacij na spletnem mestu.

Ponudnik ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na tem spletnem mestu, ter prav tako ne jamči, da so vsi produkti in storitve na voljo v vseh državah pod enakimi pogoji.

Odgovornost za ravnanja in informacije tretjih oseb.

Ponudnik ne upravlja in ne odgovarja za informacije, ki mu jih posredujejo tretje osebe in so obiskovalcu oziroma registriranem uporabniku dostopne preko tega spletnega mesta. 

Zagotavljanje delovanja spletne trgovine

Ponudnik se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa in uporabo spletne trgovine vsem uporabnikom preko običajnih komunikacijskih kanalov oziroma sredstev, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere Ponudnik ne mora vplivati. Ponudnik posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta in morebitno nezmožnostjo dostopa do vsebina in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo te spletne trgovine.

Ponudnik dostopanje do spletne trgovine z komunikacijskimi sredstvi omogoča na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. elektrika, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.)

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino.

Vsebina, ki je prikazana na tem spletnem mestu, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last ponudnika spletnega mesta oziroma njegovih partnerjev. 

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje izbor, urejanost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na tem spletnem mestu. 

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletnem mestu je strogo prepovedano.

Dovoljena uporaba. 

Tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje tega spletnega mesta; (ii) interakcija s kontaktnimi obrazci, nakup izdelkov v skladu s Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://borashop.eu/ (iii) deljenje in objava povezave do tega spletnega mesta.  

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s tega spletnega mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana. 

Veljavnost in spreminjanje določil teh pravil

Določila teh pravil pričnejo veljati na dan 31. 4. 2020 in veljajo do njihovega umika oziroma spremembe.

Te splošni pogoji se lahko občasno spremenijo, pri čemer bomo o tem na spletnem mestu pravočasno objavili novico.

We automatically place necessary cookies on your device when you visit our website so that our website may be displayed and function properly. We may also place non-necessary analytical and marketing cookies on your device if you choose the “Accept All” option. These cookies collect and analyse different information about your interactions with our website and other websites for targeted advertising purposes.

Please click the Accept All button to agree to the use of all types of cookies or opt out of non-essential cookies by clicking Reject All. See our Cookie Policy to learn more.

×
Managing cookies on the Bora website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.